Cenník

Predmediačná konzultácia45 EUR/hod

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

Mediácia v občianskych sporoch

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne spory)

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
fyzické osoby - podnikatelia80 EUR/hod
právnické osoby - podnikatelia160 EUR/hod

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

od 3 320 do 6 640 EUR10 % z hodnoty
od 6 641 do 16 600 EUR7% z hodnoty
od 16 601 do 33 200 EUR5% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 EUR2% z hodnoty
viac ako 66 401 EUR1% z hodnoty
nemajetkové občianske spory50 EUR/hod
majetkové občianske spory:
do 1 660 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa100 EUR/hod
viac ako 1 661 EUR130 EUR/hod
nemajetkové a pracovnoprávne spory50 EUR/hod
majetkové spory v štátnom sektore:
do 3 320 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa130 EUR/hod
od 3 321 do 6 640 EUR8 % z hodnoty
od 6 641 do 16 600 EUR5% z hodnoty
od 16 601 do 33 200 EUR3% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 EUR2% z hodnoty
viac ako 66 401 EUR1% z hodnoty

Iné odporúčania:

K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH,

  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania,

  • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou,

  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne,

  • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda alebo zápis – pred začatím mediačného konania.