O nás

Mediačné a konzultačné centrum MEDIKON s.r.o. bolo zriadené zverejnením v Obchodnom vestníku a dňom 22.05.2018 bolo zapísané v registri vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR – Zoznam mediačných centier, pod ev. č. 65.

 

Zriaďovateľ mediačného centra:

Mediačné a konzultačné centrum MEDIKON s.r.o.

Antona Bernoláka 51

010 01 Žilina

IČO: 51 155 109

 

Adresa mediačného centra:

Názov:                                            Mediačné a konzultačné centrum MEDIKON s.r.o.

Sídlo:                                              Antona Bernoláka 51

Identifikačné č. MC:                        65

IČO:                                                51 155 109

Adresa na doručovanie:                  Antona Bernoláka 51

Adresa na podávanie podaní

v elektronickej forme:                                info@medikon.sk

Tel. kontakt:                                  +421 911 896 192

 

V Mediačnom centre Medikon je možné viesť mediáciu v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

V týchto jazykoch je možné urobiť aj podanie e-mailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formuláru.

Kontaktný formulár TU

Zoznam členov orgánov mediačného centra:

 

1.    Riaditeľ (výkonný orgán mediačného centra): PaedDr. Katarína Kitašová

2.    Rada mediátorov (poradný orgán): tvoria všetci mediátori zapísaný v zozname mediátorov Mediačného a konzultačného centra MEDIKON s.r.o.

Právne predpisy, podľa ktorých postupujú mediátori:

1.    Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 

2.    Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

3.    Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4.    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach 

5.    Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

6.    Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 

 

Vnútorné predpisy Mediačného a konzultačťného centra MEDIKON s.r.o.

1.    Štatút Mediačného centra MEDIKON

2.    Rokovací poriadok Mediačného centra MEDIKON

3.    Európsky kódex správania pre mediátorov 

Etický kódex mediátorov