Mediačné a konzultačné centrum MEDIKON s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Etický kódex mediátora

Preambula  

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1

Vzťah mediátora k stranám sporu

 Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:
· dobrovoľnosti ich účasti,
· možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,
· skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,
· odplatnosti služby mediátora na základe dohody,
· úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody,
· o dôvernosti celého procesu.

Článok 2

Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:
· nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,
· vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,
· koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,
· zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,
· je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,
· vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,
· v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,
· mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3 

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:
· nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
· verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

Článok 4

Záväzky mediátora k profesii

Mediátor:
· sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,
· sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,
· by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,
· môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.