OBČAN

Susedské
spory

Spory medzi veriteľmi a dlžníkmi

Spory medzi obcami a občanmi, medzi obcami navzájom

Enviromentálne spory

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Spory vyplývajúce z neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti

Spory súvisiace s dedičským konaním