Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Názov:                           Mediačné a konzultačné centrum MEDIKON s.r.o.

Sídlo:                             Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Identifikačné č. MC:      65

IČO:                               51 155 109

E-mail:                           info@medikon.sk

Tel. kontakt:                  +421 911 896 192

 

Rozsah, účel a doba spracovania osobných údajov dotknutej osoby

Mediačné a konzultačné centrum MEDIKON s.r.o. (ďalej ako “prevádzkovateľ” vo všetkých gramatických tvaroch) týmto informuje dotknuté osoby o rozsahu, účele a dobe spracovania osobných údajov.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa spracovávanie osobných údajov Prevádzkovateľom realizuje v nevyhnutnej miere na plnenie zmluvy v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, a to Dohody o začatí mediácie, mediačnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba z dôvodu začatia mimosúdneho riešenie sporu formou mediácie, alebo na vykonanie opatrenia, t. j. predmediačnej činnosti pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti o riešenie sporu mediáciu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Osobné údaje žiadateľa o mediáciu, účastníkov mediácie a osôb prizvaných k mediácii Prevádzkovateľ spracováva a uchováva na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a na základe ostatných osobitných právnych predpisov, ktoré predpokladajú archiváciu osobných údajov, a to najmä zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach a pod., a to po dobu dosiahnutia účelu, t. j. trvania zmluvného vzťahu a splnenia archivačných a štatistických povinností.

Práva a povinnosti dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na:

Prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo byť oboznámená:

  • za akým účelom sa spracovávané osobné údaje dotknutej osoby,
  • v akom rozsahu sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané,
  • ako dlho budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané,
  • komu budú osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené,
  • či môže dotknutá osoba podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Presnosť – dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté, príp. na ich doplnenie. Opravu poskytnutých osobných údajov je možné realizovať (i) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, (ii) elektronicky na adresu info@medikon.sk, a to zaslaním Žiadosti o opravu osobných údajov (ako “predmet” žiadosti), ktorá bude vykonaná bezodkladne.

Výmaz – v prípade, ak odpadnú dôvodu spracovania osobných údajov dotknutej osoby alebo dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov a nie sú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie ich spracovávania, alebo povinnosť výmazu ukladá právny predpis, Prevádzkovateľ bezodkladne zabezpečí výmaz osobných údajov dotknutej osoby.

Vzniesť námietku – dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Podať námietku proti spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby je možné realizovať (i) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, (ii) elektronicky na adresu info@medikon.sk, a to zaslaním Námietky proti spracovaniu osobných údajov (ako “predmet”). Prevádzkovateľ na základe Námietky, ak odpadnú dôvody pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby a ak nebudú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie ich spracovávania bezodkladne zabezpečí ich výmaz.

Obmedzenie spracovania – osobné údaje dotknutej osoby sa uchovávajú v režime obmedzeného spracovania, a to po dobu, pokiaľ sa nevyriešia nezrovnalosti ohľadom spracovania osobných údajov dotknutej osoby.