Zaujímavé odkazy

Ministerstvo spravodlivosti SR: http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx

Ministerstvo vnútra SR: http://www.minv.sk/

Ministerstvo hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.employment.gov.sk/sk/

Centrum právnej pomoci: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: http://www.upsvar.sk/

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže: http://cipc.sk/

Európsky súd pre ľudské práva: http://www.echr.coe.int/